ABA

Bij Mirza Foundation wordt er gebruik gemaakt van de principes en de methodiek van Applied Behavior Analysis (ABA).

ABA is een wetenschappelijk bewezen methodiek waarin het aanpassen van (ongewenst)gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden centraal staat.

Uitleg ABA

Bij Mirza Foundation werken we volgens de principes van Applied Behavior Analysis (ABA) om kinderen stap voor stap te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en functioneren. ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie. ABA wordt vaak toegepast voor kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand maar kan ook worden ingezet bij bijvoorbeeld AD(H)D en diverse gedragsproblemen.

Bij Mirza Foundation wordt door middel van intensieve 1-op-1 of 1-op-2 begeleiding het maximale uit de potentie van een kind benut. Cognitieve vaardigheden of vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren worden opgesplitst in meetbare doelen en worden stap voor stap aangeleerd. Door voor ieder kind een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen kan worden gecontroleerd of het kind deze vaardigheden daadwerkelijk beheerst.

Binnen ABA maken wij ook gebruik van de volgende sub interventies / methodiek:

world autism awareness day 2

Pivotal Response Treatment, oftewel PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat. PRT richt zich op de interesse van het kind of de jongere waarbij plezier voorop staat bij het aanleren van de communicatie vaardigheden.

Bij Verbal Behavior richt men zich specifiek op het verbeteren van taal. Het bestaat uit vier pijlers: motiverende werking, discrimineren van stimuli, respons en versterkers. Deze vier factoren zorgen dat het kind gemotiveerd is en blijft om taal aan te leren.

DTT is een stapsgewijze en gestructureerde vorm voor het aanleren van vaardigheden. Discrete Trial Teaching (DTT) is uitermate geschikt voor het aanleren van imitatie, matching en differentiatie.

Natural Environment Teaching (NET) is een methode waarmee de natuurlijke omgeving van de leerling kan integreren in het onderwijzen, ontwikkelen en generaliseren van vaardigheden. Lessen bestaan uit spelactiviteiten met behulp van vertrouwd speelgoed, spelletjes en materialen om de motivatie van de leerling te maximaliseren om zo de activiteit door te laten gaan.

AANMELDPROCEDURE

Na initiele aanmelding plannen wij een kennismakingsgesprek met u in om te kijken of Mirza Foundation een geschikte plek is voor uw kind.

Wilt u na het kennismakingsgesprek dat uw kind bij Mirza Foundation wordt ingeschreven dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij om het intakeformulier in te vullen. Dit krijgt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek.

Tijdens het intakegesprek worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De voorgeschiedenis van uw kind
  • Huidige situatie zorg en ondersteuning
  • Uw vraag en verwachting t.a.v Mirza Foundation
  • Het huidige niveau van uw kind
  • ABA principes en de verscheidene sub interventies
  • Ouderparticipatie
  • Financiering

Wij plannen met u een observatie en een interviewafspraak. Wij stellen een assessment verslag op waarin de wensen, bevindingen n.a.v de observatie en eventuele blokkades worden vastgelegd. Bij een eventuele gedragsproblematiek zal er een functieanalyse worden opgesteld om de oorzaak van het gedrag te achterhalen.

Er zal een afspraak gepland worden om onze beslissing met u mede te delen. Deze definitieve beslissing zal worden onderbouwd en beargumenteerd.

Mocht uw kind worden toegelaten, plannen wij direct een vervolgafspraak met u om de instroomstappen te bespreken.

relative pencil2

BEHANDELPROCES

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze zorg. Daarom is onze werkwijze zodanig ingericht dat wij onze zorg en processen regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen. Wij maken hierbij gebruik van de bekende PDCA-cirkel oftewel; plan, do, check, act.

Aan de hand van onze assessmentverslag worden doelen bepaald en vastgelegd in een Individueel Educatie Plan (IEP). Deze doelen zullen worden besproken met u als ouder. Doelen van behandelaars (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) zullen tevens worden verwerkt hierin.

De Orthopedagoog stelt via onze software een programma samen waarin de opgestelde doelen worden uitgewerkt in praktische trainingen en handelingen.

De trainers die met uw kind werken houden dagelijks via onze software de progressie van doelen bij. Ouders worden dagelijks op de hoogte gehouden van de progressie van het kind d.m.v. verslaglegging en video- en fotomateriaal via het online platform. Ouders kunnen via dit platform communiceren met het team en eventueel zelf media uploaden.

Iedere 12 weken wordt er een evaluatiemoment ingepland met u om de progressie te bespreken en nieuwe doelen vast te leggen voor de komende periode.

Hiernast komen tweemaal in het jaar alle deskundigen uit de verschillende beroepsgroepen samen in een Multidisciplinair Overleg (MDO). Tijdens dit overleg wordt het behandelplan besproken en geëvalueerd.

pdca circle image

EDUCATIEPLAN

Om voortgang te bewaken en te registreren maken wij gebruik van praktische doelen uit de volgende methodes welke in de Individueel Educatie Plan worden verwerkt. Per kind wordt er bekeken welk methodiek past bij de ontwikkeling, een combinatie is uiteraard ook mogelijk.

Deze methodes helpen ons vast te stellen welke mijlpalen een kind heeft bereikt, welke obstakels er zijn voor ontwikkeling en uiteindelijk om een inschatting te maken voor uitstroom. Bovengenoemde methodes bevatten allen scoringslijsten voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en zijn uitermate geschikt om te worden gebruikt met ABA.

Voortgang

Taal
Imitatie
Motorisch

De VB-Mapp helpt vast te stellen welke mijlpalen een kind heeft bereikt, welke belemmeringen er zijn voor de ontwikkeling en wat een juiste uitstroomplek is. De VB-mapp is een ontwikkelingsscoringslijst voor jongere kinderen met Autisme en/of een ontwikkelingsachterstand gebaseerd op Applied Behavior Analysis (ABA). Binnen het VB-MAPP ligt een sterke focus op taalontwikkeling en sociale interactie.

De Essential for Living doelstellingen zijn mijlpalen van algemene dagelijkse levensverrichtingen met als doel dat er meer zelfstandigheid komt.

ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills) heeft doelen opgesplitst in 25 categorieën en kleine stapjes variërend van basis communicatie tot levensverrichtingen.

AANVULLEND

Logopedie (PROMPT)

Logopedie zal worden aangeboden aan kinderen binnen Mirza Foundation welke taalspraak problematiek ondervinden. Als specialisatie zal er gebruik worden gemaakt van de PROMPT methodiek.

Met de PROMPT methodiek helpt de logopedist het kind met het vormen van bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De logopedist biedt met zijn of haar vingers van buitenaf de mond en kaak hulp bij het vormen van de klinkers en medeklinkers. Kinderen die problemen hebben met articulatie voelen niet altijd precies welke spieren gebruikt moeten worden om de betreffende letter of klank uit te spreken. Door de gewenste spiergroep te manipuleren, kan het kind echter wel ervaren welke bewegingen gemaakt moeten worden om de klank uit te spreken. Dit voelen werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden.

Ergotherapie / Sensorische Integratie Therapie:

Ergotherapie zal worden aangeboden om kinderen te helpen met het verrichten van dagelijkse handelingen. Aan de hand van de opgestelde doelen zal worden gewerkt aan zelfredzaamheid binnen de dagelijkse levensverrichtingen. Denk hierbij aan bijv. zelfstandig aan- en uitkleden, veterstrikken en het dichtritsen van een jas.

Sensorische integratietherapie zal worden ingezet als een ondersteunende methode voor kinderen. Door het aanbieden van gedoseerde prikkels voor de verschillende zintuigsystemen afzonderlijk en in combinatie met elkaar wordt het lichaam gestimuleerd deze prikkels beter te verwerken. Sensorisch integratie is cruciaal van belang bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

Bewegingsagogie / Zwemles:

In bewegingsagogie staan sport- en bewegingsactiviteiten centraal, met als doel een bijdrage leveren aan de psychosociale, lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. De begeleiding is gericht op het activeren en optimaliseren van de bewegingsvaardigheden. Het gaat hierbij om individuele begeleiding, waarbij plezier in het bewegen en een ontspannen en sportieve sfeer centraal staan.

Uit onderzoek van de National Autism Association blijkt dat verdrinking de nummer 1 oorzaak voor overlijden van kinderen met Autisme is. In vergelijking met leeftijdsgenoten hebben kinderen met Autisme 160x meer kans op verdrinking. Om dit tegen te gaan zal er een aangepast zwemprogramma worden opgesteld en gegeven om kinderen zelfredzaam te maken in het water.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op om vrijblijvend een kennismakingsgesprek te voeren.

×